از طرف خداوند هرچيز كه قديمي‌تر است، عالي‌تر است و ديرتر به ما مي‌رسد!